ارسالی ازMarch, 2011

ثبت قرارداد همکاری با شرکت Axinom

 پس از مدتها بحث و تبادل نظر قرارداد همکاری آشیان و شرکت Axinomدر چارچوب طرح Solution  Provider این شرکت منعقد گردید. طبق مفاد این قراردادآشیان به عنوان همکار این شرکت در ایران فعالیت خواهد کرد با توجه به... ادامه مطلب