ادامه مزاحمت های گاه و بیگاه برای استفاده کنندگان از اینترنت

متاسفانه همچنان و گاه و بیگاه قطعی هایی در دسترسی به برخی سرویس ها و یا برخی نشانی های اینترنتی مشاهده می شود. که ظاهرا مشخص نیست این وضع اسفبار کی به پایان خواهد رسید و با توجه به اینکه هیچ کس دراینباره شفاف اطلاع رسانی نمی کند امیدی به تغییرات در آینده نزدیک نیست.

Sunday, February 26, 2012 12:10:00 AM

Comments

Comments are closed on this post.